Warning: Undefined array key "options" in /home/happyyou/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
Báo Cáo Tài Chính Happy Young House #36 | 10/2021

< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #36 | 10/2021

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH36R01S01   2,000,000đ     Phòng 1/ 4 slot  
2 HYH36R01S02   2,000,000đ      
3 HYH36R01S03   2,000,000đ      
4 HYH36R01S04   2,000,000đ      
5 HYH36R02S01 Phạm Khánh Hoàn 2,000,000đ     Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH36R02S02   2,000,000đ      
7 HYH36R02S03 Nguyễn Văn Phương 2,000,000đ      
8 HYH36R02S04   2,000,000đ      
9 HYH36R03S01 Lương Thị Hương Trà 2,000,000đ     Phòng 3/ 4 slot  
10 HYH36R03S02   2,000,000đ      
11 HYH36R03S03 Nguyễn Lê Uyên 2,000,000đ      
12 HYH36R03S04   2,000,000đ      
13 HYH36R04S01 Nguyễn Huỳnh Như Thảo 2,000,000đ     Phòng 4/ 4 slot  
14 HYH36R04S02 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 2,000,000đ      
15 HYH36R04S03 Nguyễn Phạm Thảo Lam 2,000,000đ      
16 HYH36R04S04 Nguyễn Minh Anh 2,000,000đ      
17 HYH36R03S01 Bùi Long Hà Thủy 2,000,000đ     Phòng 5/ 4 slot  
18 HYH36R03S02   2,000,000đ      
19 HYH36R03S03 Sín Chánh Nhục 2,000,000đ      
20 HYH36R03S04 Nguyễn Thị Kim Thuận 2,000,000đ      
21 HYH36R04S01 Nguyễn Phước Quang 2,000,000đ     Phòng 6/ 4 slot  
22 HYH36R04S02 Hồ Viết Hoàng 2,000,000đ      
23 HYH36R04S03   2,000,000đ      
24 HYH36R04S04 Nguyễn Bửu Thiên Bằng 2,000,000đ      
TỔNG CỘNG 48,000,000đ        

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần        
2 Nước sinh hoạt lần        
3 Nước uống bình        
4 Gas bình        
5 Rác lần        
6 Internet tháng        
TỔNG CỘNG    

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU    
1 Tổng doanh thu tháng     
II TỔNG CHI    
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)    
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh                           –    
III LỢI NHUẬN (I – II)              

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC

47%

   
2 Mrs.Nguyễn Thị Lan Hương 30%    
3 Mr.Nguyễn Minh Khánh 5%  1,920,000đ Lợi nhuận cam kết 80%
4 Ms.Hà Thị Diễm 2%  768,000đ Lợi nhuận cam kết 80%
5 Mr.Phạm Công Khanh 1%  384,000đ Lợi nhuận cam kết 80%
6 Mrs.Hoàng Thu Hằng 2%  768,000đ Lợi nhuận cam kết 80%
7 Mr.Nguyễn Đức Trung 2%  768,000đ Lợi nhuận cam kết 80%
8 Ms.Phạm Huỳnh Chơn Như 0.5%  192,000đ Lợi nhuận cam kết 80%
9 Ms.Trần Thị Thuỳ Trang 1%  384,000đ Lợi nhuận cam kết 80%
10 Ms.Lượng Thị Ánh Nguyệt 1%  384,000đ Lợi nhuận cam kết 80%
11 Mr.Vương Chí Lộc 0.5%  192,000đ Lợi nhuận cam kết 80%
12 Ms.NU HUYEN TRANG TRAN 1%  384,000đ Lợi nhuận cam kết 80%
13 Mr.Phan Hoài Trân 2%  768,000đ Lợi nhuận cam kết 80%
14 Mr. Phạm Hồng Hải 5% 1,920,000đ Lợi nhuận cam kết 80%