< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #35 | 05/2022

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH35R01S01 Châu Đoàn Minh Giàu 2,000,000 2,000,000 01/01/2022 Phòng 1/ 4 slot  
2 HYH35R01S02 Nguyễn Ngọc Thúy Hằng 2,000,000 2,000,000    
3 HYH35R01S03 Huỳnh Ngọc Mai Thanh 2,000,000 2,000,000 01/01/2022  
4 HYH35R01S04   2,000,000      
5 HYH35R02S01   2,000,000   01/01/2022 Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH35R02S02 Nguyễn Thị Tú Khuyên 2,000,000 2,000,000    
7 HYH35R02S03 Lê Thị Thủy 2,000,000 2,000,000 01/01/2022  
8 HYH35R02S04 Nguyễn Thị Hoàng Ảnh 2,000,000 2,000,000    
9 HYH35R03S01 Trần Anh Dũng 2,000,000 2,000,000 01/01/2022 Phòng 3/ 4 slot  
10 HYH35R03S02 Tô Lương Hoài Phúc 2,000,000 2,000,000 01/01/2022  
11 HYH35R03S03   2,000,000      
12 HYH35R03S04 Diệp Phú Khang 2,000,000 2,000,000 01/01/2022  
13 HYH35R04S01 Nguyễn Thị Tú Khuyên 2,000,000 2,000,000 01/04/2022 Phòng 4/ 4 slot  
14 HYH35R04S02 Lê Thị Ngọc Ánh 2,000,000 2,000,000 01/04/2023  
15 HYH35R04S03   2,000,000   01/04/2024  
16 HYH35R04S04 Bùi Thu Hằng (HYH35) 2,000,000 2,000,000 01/04/2025  
TỔNG CỘNG 32,000,000 24,000,000      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 3,929,925 3,829,925 PE10000139988
2 Nước sinh hoạt lần 1 1,562,120 1,662,120 16062000207
3 Nước uống bình 15 20,000 400,000  
4 Gas bình 1 500,000 1,000,000  
5 Rác lần 1 100,000 100,000  
6 Internet 2 line FPT 50MB  tháng 1 545,000 545,000 200Mb
TỔNG CỘNG 7,537,045  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU  24,000,000  
1 Tổng doanh thu tháng   24,000,000  
II TỔNG CHI  7,537,045  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)  7,537,045  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh  –    
III LỢI NHUẬN (I – II)  16,462,955  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC

42%

 6,914,040  
2 Mrs.Nguyễn Thị Lan Hương 20%  3,292,400  
3 Mr.Đoàn Đình Hoàng 12%  1,975,440  
4 Ms.Lê Thị Anh Thư 1%  164,629  
5 Ms.Lâm Thanh Thảo 1% 164,629  
7 Mr.Võ Hoàng Anh 1% 164,629  
8 Mr.Nguyễn Phương Định 3%  493,887  
9 Mr.Trần Thanh Khang 6%  986,574 Cam kết DT 80%
10 Mr.Phan Hoài Trân 10% 1,646,295 Cam kết DT 80%
11 Ms.Nguyễn Thuỵ Mỹ Duyên 1% 224,630 Cam kết DT 80%
11 Ms. Lê Hồng Tâm 2%  449,259 Cam kết DT 80%
12 Ms. Mai Thùy Trậm 1%  224,630 Cam kết DT 80%