< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #35 | 05/2022

Share on print
Share on email
Share on skype

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH35R01S01 Châu Đoàn Minh Giàu 2,000,000 2,000,000 01/01/2022 Phòng 1/ 4 slot  
2 HYH35R01S02 Nguyễn Ngọc Thúy Hằng 2,000,000 2,000,000    
3 HYH35R01S03 Huỳnh Ngọc Mai Thanh 2,000,000 2,000,000 01/01/2022  
4 HYH35R01S04   2,000,000      
5 HYH35R02S01   2,000,000   01/01/2022 Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH35R02S02 Nguyễn Thị Tú Khuyên 2,000,000 2,000,000    
7 HYH35R02S03 Lê Thị Thủy 2,000,000 2,000,000 01/01/2022  
8 HYH35R02S04 Nguyễn Thị Hoàng Ảnh 2,000,000 2,000,000    
9 HYH35R03S01 Trần Anh Dũng 2,000,000 2,000,000 01/01/2022 Phòng 3/ 4 slot  
10 HYH35R03S02 Tô Lương Hoài Phúc 2,000,000 2,000,000 01/01/2022  
11 HYH35R03S03   2,000,000      
12 HYH35R03S04 Diệp Phú Khang 2,000,000 2,000,000 01/01/2022  
13 HYH35R04S01 Nguyễn Thị Tú Khuyên 2,000,000 2,000,000 01/04/2022 Phòng 4/ 4 slot  
14 HYH35R04S02 Lê Thị Ngọc Ánh 2,000,000 2,000,000 01/04/2023  
15 HYH35R04S03   2,000,000   01/04/2024  
16 HYH35R04S04 Bùi Thu Hằng (HYH35) 2,000,000 2,000,000 01/04/2025  
TỔNG CỘNG 32,000,000 24,000,000      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 3,929,925 3,829,925 PE10000139988
2 Nước sinh hoạt lần 1 1,562,120 1,662,120 16062000207
3 Nước uống bình 15 20,000 400,000  
4 Gas bình 1 500,000 1,000,000  
5 Rác lần 1 100,000 100,000  
6 Internet 2 line FPT 50MB  tháng 1 545,000 545,000 200Mb
TỔNG CỘNG 7,537,045  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU  24,000,000  
1 Tổng doanh thu tháng   24,000,000  
II TỔNG CHI  7,537,045  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)  7,537,045  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh  –    
III LỢI NHUẬN (I – II)  16,462,955  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC

42%

 6,914,040  
2 Mrs.Nguyễn Thị Lan Hương 20%  3,292,400  
3 Mr.Đoàn Đình Hoàng 12%  1,975,440  
4 Ms.Lê Thị Anh Thư 1%  164,629  
5 Ms.Lâm Thanh Thảo 1% 164,629  
7 Mr.Võ Hoàng Anh 1% 164,629  
8 Mr.Nguyễn Phương Định 3%  493,887  
9 Mr.Trần Thanh Khang 6%  986,574 Cam kết DT 80%
10 Mr.Phan Hoài Trân 10% 1,646,295 Cam kết DT 80%
11 Ms.Nguyễn Thuỵ Mỹ Duyên 1% 224,630 Cam kết DT 80%
11 Ms. Lê Hồng Tâm 2%  449,259 Cam kết DT 80%
12 Ms. Mai Thùy Trậm 1%  224,630 Cam kết DT 80%