< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #35 | 08/2023

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH35R01S01 Châu Đoàn Minh Giàu 2,200,000 2,200,000 01/01/2022 Phòng 1/ 4 slot  
2 HYH35R01S02 Nguyễn Ngọc Thúy Hằng 2,200,000 2,200,000    
3 HYH35R01S03 Huỳnh Ngọc Mai Thanh 2,200,000 2,200,000 01/01/2022  
4 HYH35R01S04   2,200,000      
5 HYH35R02S01 Phạm Nguyễn Uyên Nhi 2,200,000 2,200,000   Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH35R02S02 Lê Thị Ngọc Ánh 2,200,000 2,200,000    
7 HYH35R02S03 Lê Thị Thủy 2,200,000 2,200,000 01/01/2022  
8 HYH35R02S04 Nguyễn Thị Hoàng Ảnh 2,200,000 2,200,000    
9 HYH35R03S01 Trần Đình Đăng Khoa 2,200,000 2,200,000 01/01/2022 Phòng 3/ 4 slot  
10 HYH35R03S02 Tô Lương Hoài Phúc 2,200,000 2,000,000 01/01/2022  
11 HYH35R03S03 Nguyễn Sỹ Thi 2,200,000 2,200,000    
12 HYH35R03S04 Diệp Phú Khang 2,200,000 2,200,000 01/01/2022  
13 HYH35R04S01   2,200,000     Phòng 4/ 4 slot  
14 HYH35R04S02   2,200,000      
15 HYH35R04S03   2,200,000      
16 HYH35R04S04   2,200,000      
TỔNG CỘNG 35,200,000 24,000,000      

 

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 5,172,520 5,172,520 PE10000139988
2 Nước sinh hoạt lần 1 1,257,898 1,257,898 16062000207
3 Nước uống bình 20 20,000 20,000  
4 Gas bình 1 500,000 500,000  
5 Rác lần 1 100,000 100,000  
6 Internet 2 line FPT 50MB  tháng 1 545,000 545,000 200Mb
TỔNG CỘNG 7,595,418  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU                            24,000,000  
1 Tổng doanh thu tháng                            24,000,000  
II TỔNG CHI                           7,595,418  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)                         7,595,418  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh                                          –    
III LỢI NHUẬN (I – II)        16,404,582  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC

40%

 6,561,833  
2 Mrs.Nguyễn Thị Lan Hương 20%  3,280,916  
3 Mr.Đoàn Đình Hoàng 12%  1,968,550  
4 Ms.Lê Thị Anh Thư 1%     164,046  
5 Mr.Võ Hoàng Anh 1%     164,046  
6 Mr.Nguyễn Phương Định 3%     492,137  
7 Mr.Trần Thanh Khang 6%     984,275 Cam kết DT 80%
8 Mr.Phan Hoài Trân 10%  1,640,458 Cam kết DT 80%
9 Ms.Nguyễn Thuỵ Mỹ Duyên 1%     164,046 Cam kết DT 80%
10 Ms. Lê Hồng Tâm 2%     328,092 Cam kết DT 80%
11 Ms. Mai Thùy Trậm 1%     164,046 Cam kết DT 80%
12 Mr. Lương Nhật Vũ 2%     328,092 Cam kết DT 80%