< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #33 | 12/2021

Share on print
Share on email
Share on skype

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH33R01S01   1,800,000đ     Phòng 1/ 4 slot Trống 1 nữ
2 HYH33R01S02 Lê Hoàng Bảo Ngọc 1,800,000đ 1,800,000đ  08/08/2020  
3 HYH33R01S03 Nguyễn Thị Hoàng Yến 1,800,000đ 1,800,000đ  01/01/2021  
4 HYH33R01S04 Đặng Thị Kỳ Anh 1,800,000đ 1,800,000đ  01/09/2020  
5 HYH33R02S01 Mai Quỳnh Anh 1,800,000đ 1,800,000đ  14/03/2021 Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH33R02S02 Hoàng Thị Thái 1,800,000đ 1,800,000đ  01/12/2020  
7 HYH33R02S03 Trần Ngọc Tuyết Xuân 1,800,000đ 1,800,000đ  01/09/2020  
8 HYH33R02S04 Trần Mỹ Linh Chi 1,800,000đ 1,800,000đ  15/10/2020  
9 HYH33R03S01   1,900,000đ     Phòng 3/ 4 slot Trống 1 nữ
10 HYH33R03S02 Trần Hồng Trang 1,900,000đ 1,900,000đ 27/02/2021  
11 HYH33R03S03 Nguyễn Thị Cẩm Vi 1,900,000đ 1,900,000đ 25/01/2021  
12 HYH33R03S04 Nguyễn Trần Huỳnh Trân 1,900,000đ 1,900,000đ 01/08/2020  
TỔNG CỘNG 22,000,000đ 18,300,000đ      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1  2,158,992 2,158,992 PE10000046076
2 Nước sinh hoạt lần 1  477,480 477,480 16062016330
3 Nước uống bình 0  –  
4 Gas bình 1  370,000 370,000  
5 Rác lần 1  30,000 30,000  
6 Internet 2 line FPT 50MB  tháng 1  308,000 308,000  
TỔNG CỘNG 3,344,472  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU  18,300,000  
1 Tổng doanh thu tháng   18,300,000  
II TỔNG CHI  3,344,472  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)  3,344,472  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh  –    
III LỢI NHUẬN (I – II)  14,955,528  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC 25%  3,738,882  
2 Mr. Lê Tuấn Thanh 50.51%  7,554,037  
3 Mr. Đoàn Đình Hoàng 22%  3,290,216  
4 Mr. Vũ Văn Thành 2%  299,111