Warning: Undefined array key "options" in /home/happyyou/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
Báo Cáo Tài Chính Happy Young House #33 |

< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #33 | 02/2023

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH33R01S01   2,200,000     Phòng 1/ 4 slot Trống 1 nữ
2 HYH33R01S02   2,200,000     Trống 1 nữ
3 HYH33R01S03 Nguyễn Thị Hoàng Yến 2,200,000 2,000,000 01/09/2020  
4 HYH33R01S04 Huỳnh Minh Ngọc 2,200,000 2,200,000    
5 HYH33R02S01 Đặng Thị Kỳ Anh 1,800,000 1,800,000 01/09/2020 Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH33R02S02 Trần Mỹ Linh Chi 1,800,000 1,800,000 01/09/2020  
7 HYH33R02S03 Trần Ngọc Tuyết Xuân 1,800,000 1,800,000 01/09/2020  
8 HYH33R02S04 Hoàng Thị Thái 1,800,000 1,800,000 01/01/2021  
9 HYH33R03S01 Phạm Ngọc Hà 1,900,000 1,900,000 15/06/2021 Phòng 3/ 4 slot  
10 HYH33R03S02 Mai Quỳnh Anh 1,900,000 1,900,000 01/08/2020  
11 HYH33R03S03 Nguyễn Thị Cẩm Vi 1,900,000 1,900,000 01/03/2021  
12 HYH33R03S04 Lê Hoàng Bảo Ngọc 1,800,000 1,800,000 01/08/2020  
TỔNG CỘNG 23,500,000 18,900,000      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1  2,397,920 2,397,920 PE10000046076
2 Nước sinh hoạt lần 1  992,323 992,323 16062016330
3 Nước uống bình 0  – 0  
4 Gas bình 1  500,000 500,000  
5 Rác lần 1  30,000 30,000  
6 Internet 2 line FPT 50MB  tháng 1  308,000 308,000  
TỔNG CỘNG 4,228,243  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU  18,900,000  
1 Tổng doanh thu tháng   18,900,000  
II TỔNG CHI  4,228,243  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)  4,228,243  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh  –    
III LỢI NHUẬN (I – II) 14,671,757  

 

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC 75.51%  11,078,643  
2 Mr. Đoàn Đình Hoàng 22%  3,227,786  
3 Mr. Vũ Văn Thành 2%  293,435