< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #33 | 05/2022

Share on print
Share on email
Share on skype

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH33R01S01   1,800,000     Phòng 1/ 4 slot Trống 1 nữ
2 HYH33R01S02   1,800,000      
3 HYH33R01S03 Nguyễn Thị Hoàng Yến 1,800,000 1,800,000 01/09/2020  
4 HYH33R01S04   1,800,000     Trống 1 nữ
5 HYH33R02S01 Đặng Thị Kỳ Anh 1,800,000 1,800,000 01/09/2020 Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH33R02S02 Trần Mỹ Linh Chi 1,800,000 1,800,000 01/09/2020  
7 HYH33R02S03 Trần Ngọc Tuyết Xuân 1,800,000 1,800,000 01/09/2020  
8 HYH33R02S04 Hoàng Thị Thái 1,800,000 1,800,000 01/01/2021  
9 HYH33R03S01 Phạm Ngọc Hà 1,900,000 1,900,000 15/06/2021 Phòng 3/ 4 slot  
10 HYH33R03S02 Nguyễn Thị Thu Thảo 1,900,000 1,900,000 01/08/2020  
11 HYH33R03S03 Nguyễn Thị Cẩm Vi 1,900,000 1,900,000 01/03/2021  
12 HYH33R03S04 Lê Hoàng Bảo Ngọc 1,800,000 1,800,000 01/08/2020  
TỔNG CỘNG 22,000,000 16,500,000      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 2,868,933 2,868,933 PE10000046076
2 Nước sinh hoạt lần 1  804,816 804,816 16062016330
3 Nước uống bình 0  – 0  
4 Gas bình 1  500,000 500,000  
5 Rác lần 1  30,000 30,000  
6 Internet 2 line FPT 50MB  tháng 1  308,000 308,000  
TỔNG CỘNG 4,511,749  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU 16,500,000  
1 Tổng doanh thu tháng  16,500,000  
II TỔNG CHI  4,511,749  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)  4,511,749  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh  –    
III LỢI NHUẬN (I – II)  11,988,251  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC 75.51%  9,052,328  
2 Mr. Đoàn Đình Hoàng 22%  2,637,415  
3 Mr. Vũ Văn Thành 2%  239,765