Cơ Hội Đầu Tư - Happy Young House 36

Cơ Hội Đầu Tư – Happy Young House 36

Giá trị BĐS
9,000,000,000
Giá 1% cổ phần
90,000,000
Dòng tiền cho thuê
36,000,000
Cổ phần đang bán
2
Đang Giữ
98
Đang Rao Bán
2
Cơ Hội Đầu Tư - Happy Young House 35

Cơ Hội Đầu Tư – Happy Young House 35

Giá trị BĐS
8,500,000,000
Giá 1% cổ phần
85,000,000
Dòng tiền cho thuê
26,000,000
Cổ phần đang bán
16
Đang Giữ
84
Đang Rao Bán
16
Cơ Hội Đầu Tư - Happy Young House 29

Cơ Hội Đầu Tư – Happy Young House 29

Giá trị BĐS
7,000,000,000
Giá 1% cổ phần
70,000,000
Dòng tiền cho thuê
20,000,000
Cổ phần đang bán
0
Đang Giữ
100
Đang Rao Bán
0
Cơ Hội Đầu Tư - Happy Young House 32

Cơ Hội Đầu Tư – Happy Young House 32

Giá trị BĐS
7,500,000,000
Giá 1% cổ phần
75,000,000
Dòng tiền cho thuê
25,000,000
Cổ phần đang bán
26
Đang Giữ
74
Đang Rao Bán
26
Cơ Hội Đầu Tư - Happy Young House 33

Cơ Hội Đầu Tư – Happy Young House 33

Giá trị BĐS
5,500,000,000
Giá 1% cổ phần
55,000,000
Dòng tiền cho thuê
18,000,000
Cổ phần đang bán
0
Đang Giữ
100
Đang Rao Bán
0